Od bezpieczeństwa do śmieci. Relacja z sierpniowego spotkania Rady Osiedla

Poniżej relacja z sierpniowego spotkania Rady Osiedla oraz garść praktycznych informacji udzielonych przez policję dotyczących postępowania w sytuacji zagrożenia.

Ostatnie spotkania Rady Osiedla cieszą się większym zainteresowaniem niż dotychczas. Mieszkańców najpierw zelektryzowała decyzja Wójta Gminy o niewywożeniu odpadów zielonych, a w sierpniu zmobilizował temat bezpieczeństwa w Sokolnikach. Rośnie też sprzeciw mieszkańców wobec polityki Wójta w stosunku do Sokolnik-Lasu, którą można podsumować hasłem „Nie da się”.

Rada Osiedla na sierpniowe spotkanie zaprosiła przedstawicieli ozorkowskiej Policji – chodziło głównie o sprawę niebezpiecznego skrzyżowania Narutowicza/Ozorkowska. Jednak mieszkańcy skorzystali z okazji i na spotkanie przygotowali całą listę pytań i postulatów związanych z bezpieczeństwem Zostały one zebrane za pośrednictwem naszej grupy „Stali i sezonowi mieszkańcy Sokolnik-Lasu” i przedstawione Radzie w formie pisma z prośbą, by sukcesywnie rozwiązywać największe problemy (zamieszczamy poniżej).

Zebranie było bardzo długie, więc w telegraficznym skrócie przedstawimy dziś najważniejsze ustalenia i porady udzielone przez Policję na temat tego, jak postępować w sytuacjach zagrożenia lub stwierdzenia niepokojących zachowań:

  1. Pomocą służy nasz Dzielnicowy Michał Woźniak. Można się z nim kontaktować pod służbowym numerem: 789 146 961. Numer działa w godzinach pracy Pana Dzielnicowego, ale zapewniał nas, że zawsze oddzwania (jeśli tylko nie dzwonimy z zastrzeżonego numeru).
  2. Policjanci prosili, aby wszelkie interwencje zgłaszać telefonicznie bezpośrednio na numer Komendy w Ozorkowie, ponieważ zanim zgłoszenie na telefony ogólne (997 lub 112) trafi do policjantów w Ozorkowie mija sporo cennego czasu. Telefon do ozorkowskiego dyżurnego: 42 710 42 60
  3. Można skorzystać również z adresu mejlowego: komendant.ozorkow@zgierz.ld.policja.gov.pl, na który można również zgłaszać wszystkie niepokojące sytuacje lub dokumentację zdarzeń.
  4. W sytuacji zagrożenia na drodze (zbyt szybka jazda po sokolnickich drogach, kręcenie tzw. bączków w okolicach rynku czy zalewu, kierowanie pojazdami przez osoby nieuprawnione) najlepiej oprócz zgłoszenia zrobić zdjęcie, nakręcić film, który można przesłać na podany wyżej adres mejlowy z opisem sytuacji (datą, godziną, miejscem).
  5. Sytuacje i miejsca, w których czujemy się zagrożeni warto odnotowywać na Krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, na której można zaznaczyć miejsce, w którym doszło do zdarzenia. Policjanci są o tym powiadamiani i mają obowiązek pojawić się w zgłoszonym miejscu.

Link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

  • Kiedy zaobserwujemy, że z czyjegoś komina wydobywa się dym, który wskazuje na palenie w piecu niedozwolonymi elementami, należy zgłosić tę sytuację do Urzędu Gminy (w godzinach pracy urzędu) lub na Policję (numer do dyżurnego).
  • Jeśli czujemy się zaniepokojeni psami biegającymi bez smyczy, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę właścicielom, powołując się na regulamin miejscowości i ogólne przepisy dotyczące wyprowadzania psów. Jeśli czujemy się zagrożeni lub dojdzie do ataku, pogryzienia – można takie sytuacje zgłaszać na policję. W zależności od sytuacji (każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie) właściciel może otrzymać mandat, może też dojść do odebrania zwierzęcia i skierowania go na przymusową kwarantannę (o tym ostatnim decyduje lekarz weterynarii).

Po omówieniu spraw związanych z bezpieczeństwem ponownie wywiązała się dyskusja na temat wywozu śmieci. Okazało się bowiem, że decyzja Wójta o zaprzestaniu wywożenia odpadów zielonych oraz znacznym ograniczeniu wywozu tzw. dużych gabarytów nie jest tymczasowa. Takie rozwiązanie ma być wprowadzone na stałe, a Wójt nie rozpatruje żadnych alternatyw. Na pismo skierowane przez Radę Osiedla, w którym pojawiło się kilka pomysłów rozwiązania problemu, Wójt odpowiedział w sposób nie odnoszący się konkretnie do żadnej z przedstawionych propozycji. Informacja, że od stycznia sytuacja nie ulegnie poprawie zbulwersowała obecnych na zebraniu mieszkańców.

Wszystkich, którym również nie podoba się polityka Wójta wobec Sokolnik-Lasu zachęcamy do obywatelskiej aktywności – uczestnictwa w spotkaniach Rady Osiedla, posiedzeniach Rady Gminy i gminnych komisji, wysyłania pism i zapytań do Wójta.

Odpowiedź wójta Tomasza Komorowskiego na list rady osiedla

[wcześniejsza korespondencja]

Szanowni Mieszkańcy
Sokolniki-Las
Za pośrednictwem Rady Osiedla Sokolniki-Las

Odpowiadając na uwagi zawarte w Państwa wystąpieniu, pragnę zauważyć, że problem ma charakter złożony i nie da się go wytłumaczyć w kilku prostych zdaniach. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie wynikają ze swobodnej woli rady gminy czy tez mojej, a realiów prawno-ekonomicznych obowiązujących każdy podmiot publiczny, w tym gminę Ozorków.


Jedną Z podstawowych zasad jest to, że za odbiór odpadów płaci się w formie opłaty odpady! Tak stanowi ustawa oraz wszelka logika, a sposób i standard prowadzenia odbioru zależy między innymi od wysokości tych opłat. Obciążenia podatkowe są dochodami, które zapewniają finansowanie innych zadań własnych gminy i co do zasady nie wolno przypisywać ich jako środki służące finansowaniu odbioru odpadów,
Wyjaśnienia prawno—ekonomiczne
Sami Państwo przyznajecie, że Wasza „produkcja” odpadów zielonych jest „naprawdę duża”, zatem rachunek za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest również naprawdę duży z tym, nie dla Państwa, ale dla gminy. Obowiązująca ustawa nic pozwala na ustalenie dostatecznie wysokich stawek by za usługę zapłacić, w myśl sprawiedliwej zasady „płaci ten kto wytwarza”. Nie pozwala też na podzielnie tak niedużej gminy jak nasza na sektory i ustanowienie odrębnych zasad, standardów i w ślad za tym stawek. Na terenie całej gminy obowiązują jednakowe zasady i opłaty,
pomimo. że z Sokolnik-Lasu pochodzi 90% całej „produkcji” odpadów zielonych w ilości około 1000 ton rocznie.
W celu wyobrażenia skali zjawiska posłużę sig kilkoma liczbami:

  • ogólna roczna produkcja odpadów w całej gminie to około 3000 ton, z czego wszystkie inne (zmieszane. selektywne) to 2000 ton. a odpady zielone to 1000 ton (z czego 90% pochodzi z Sokolnik-Lasu),
  • Średnia cena za odpady obecnie to 1144 zł tonę, bo obecnie rozliczenie z wykonawcą świadczącym usługę odbywa się poprzez płatność za każdą tonę odpadów (nie ryczałtem). Przyjmijcie Państwo, że 1 worek odpadów zielonych (ok 15kg) kosztuje 17 złotych, porównajcie sobie swoją roczną produkcję worków z odpadami zielonymi i odnieście to do opłat jakie ponosicie. Zapewnie będziecie zaskoczeni, bo oplata np. z działki letniskowej za cały rok wystarczy tylko na odbiór 11 worków rocznie (przy czym nie liczę tutaj innych rodzajów odpadów, które również są odbierane). Nie są to odosobnione przypadki, kiedy przy jednej działce naliczyć można było 50, 100 czy 250 szt. worków. Licząc drugą stronę: owe działki musiałyby zapłacić jednorazowo odpowiednio: 858zł, 1716zł czy 4290zł odbiór takiej ilości. Szanowni Państwo, proszę wyciągnąć wnioski,

Być może nieświadomość ekonomiczna i prawna zasad odbioru odpadów pozwala wobec tych faktów stwierdzać, że oczekują państwo obniżania opłaty za odpady w związku z pogorszeniem standardu usługi.. Uświadamiam zatem Państwu, od kilku lat z uwagi na ogromną ilość produkowanych odpadów zielonych jesteście w stanie permanentnej niedopłaty, a możliwość dotowania z budżetu samorządu (pieniędzy wszystkich mieszkańcow) została wyczerpana.


Wyjaśnienia środowiskowe
Postrzeganie zasad ochrony środowiska, ochrony klimatu, czy tez bezpośrednio związanych z tym zasad zamieszkiwania obszarów leśnych powinno być nieco inaczej rozumiane niż Państwa sugestia.
Polecam sięgnąć do rozpowszechnianej wsród Państwa ulotki (sporządzonej przez specjalistę zakresu ochrony lasu), umieszczonej również na stronie naszej gminy, czy też dowolnych publikowanych w mediach informacji o zasadach zamieszkiwania w lesie aby zrozumieć, że dbałość o ochronę środowiska (a w tym przypadku wprost o las) jest czymś zupełnie odwrotnym niż grabienie i usuwanie wszelkiej materii organicznej. Odwołuję się również do publikacji (chociażby) Polskiej Akademii Nauk pt „Ściółka leśna – życiodajny składnik lasów”
Pragnę również podkreślić, że naczelną i pierwszą zasadą ochrony środowiska przed
odpadami i pierwsza w hierarchii postępowania z odpadami (określoną w Dyrektywie 2008/98/WE, oraz art 17 ustawy o odpadach) jest zapobieganie ich powstawaniu czyli w przypadku odpadów zielonych unikanie nadmiernego grabienia, a jeżeli juz, to wykorzystanie ich z pożytkiem dla lasu. Tak mówią specjaliści, natomiast, wyrzucenie odpadów do lasu jest równoważne z. brakiem
kultury i nie definiuje się takich zjawisk w kryteriach dbałości i ochrony środowiska.

Kierunki działania
Kierunkiem, który w obecnym czasie musi być nadany jest podejmowanie decyzji, które doprowadzić muszą ostatecznie do zapewnienia pokrycia kosztów odbioru odpadów z opłat za odpady. poprzez działania ograniczające. koszty, wśród których z pewnością jest wprowadzony obecny obowiązek dostarczenia odpadów zielonych do PSZOK, czy podwyższanie stawek opłat. Dalszy brak ograniczania wytwarzania wszelkiego rodzaju odpadów przez mieszkañców (dla ekologów przypomnę: pierwsza zasada hierarchii), z pewnością będzie skutkowało kolejnym wzrostem należnej opłaty za odbiór i zagospodarowane. Wobec działek letniskowych, prawo dopuszcza również możliwość ich wyłączenia z systemu, a wtedy wszyscy działkowicze musieliby zawierać indywidualne umowy z firmą wywozową (bez prawa korzystania z PSZOK), co z pewnością byłoby mocno odczuwalne w ich budżetach. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale teoretycznie możliwe do zastosowania. Wszystkie opcje rozwiązań prawnych są analizowane w pracach komisji rady gminy celem wypracowania optymalnego i sprawiedliwego dla wszystkich rozwiązania dla osiągnięcia celu o którym wspomniałem, gdzie ostateczna decyzja zapada wiekszościową wolą rady gminy.
Fakty dla podsumowania:
– oplata za odpady powinna pokryć koszty odbioru i zagospodarowania
– płaci się za każdą tonę ( im więcej wyprodukujemy, tym więcej zapłacimy)
– koszty odbioru od 2014r. do 2020r. wzrosły 6-krotnie
– wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu nieograniczonego, ogłaszanego na obszarze calej Uni Europejskiej
– warunki i zasady prowadzenia systemu są narzucane w przepisach odgórnych, w naszym przypadku jednakowe dla wszystkich

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 w Sokolnikach Lesie

53,5%TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
26,8%DUDA Andrzej Sebastian
10,4%HOŁOWNIA Szymon Franciszek
5,5%BOSAK Krzysztof
2,5%BIEDROŃ Robert
1,1%KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin
0,1%TANAJNO Paweł Jan
0,0%JAKUBIAK Marek
0,0%PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
0,0%WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz
0,0%ŻÓŁTEK Stanisław Józef
Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 w Sokolnikach Lesie