Odpowiedź wójta Tomasza Komorowskiego na list rady osiedla

[wcześniejsza korespondencja]

Szanowni Mieszkańcy
Sokolniki-Las
Za pośrednictwem Rady Osiedla Sokolniki-Las

Odpowiadając na uwagi zawarte w Państwa wystąpieniu, pragnę zauważyć, że problem ma charakter złożony i nie da się go wytłumaczyć w kilku prostych zdaniach. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie wynikają ze swobodnej woli rady gminy czy tez mojej, a realiów prawno-ekonomicznych obowiązujących każdy podmiot publiczny, w tym gminę Ozorków.


Jedną Z podstawowych zasad jest to, że za odbiór odpadów płaci się w formie opłaty odpady! Tak stanowi ustawa oraz wszelka logika, a sposób i standard prowadzenia odbioru zależy między innymi od wysokości tych opłat. Obciążenia podatkowe są dochodami, które zapewniają finansowanie innych zadań własnych gminy i co do zasady nie wolno przypisywać ich jako środki służące finansowaniu odbioru odpadów,
Wyjaśnienia prawno—ekonomiczne
Sami Państwo przyznajecie, że Wasza „produkcja” odpadów zielonych jest „naprawdę duża”, zatem rachunek za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest również naprawdę duży z tym, nie dla Państwa, ale dla gminy. Obowiązująca ustawa nic pozwala na ustalenie dostatecznie wysokich stawek by za usługę zapłacić, w myśl sprawiedliwej zasady „płaci ten kto wytwarza”. Nie pozwala też na podzielnie tak niedużej gminy jak nasza na sektory i ustanowienie odrębnych zasad, standardów i w ślad za tym stawek. Na terenie całej gminy obowiązują jednakowe zasady i opłaty,
pomimo. że z Sokolnik-Lasu pochodzi 90% całej „produkcji” odpadów zielonych w ilości około 1000 ton rocznie.
W celu wyobrażenia skali zjawiska posłużę sig kilkoma liczbami:

  • ogólna roczna produkcja odpadów w całej gminie to około 3000 ton, z czego wszystkie inne (zmieszane. selektywne) to 2000 ton. a odpady zielone to 1000 ton (z czego 90% pochodzi z Sokolnik-Lasu),
  • Średnia cena za odpady obecnie to 1144 zł tonę, bo obecnie rozliczenie z wykonawcą świadczącym usługę odbywa się poprzez płatność za każdą tonę odpadów (nie ryczałtem). Przyjmijcie Państwo, że 1 worek odpadów zielonych (ok 15kg) kosztuje 17 złotych, porównajcie sobie swoją roczną produkcję worków z odpadami zielonymi i odnieście to do opłat jakie ponosicie. Zapewnie będziecie zaskoczeni, bo oplata np. z działki letniskowej za cały rok wystarczy tylko na odbiór 11 worków rocznie (przy czym nie liczę tutaj innych rodzajów odpadów, które również są odbierane). Nie są to odosobnione przypadki, kiedy przy jednej działce naliczyć można było 50, 100 czy 250 szt. worków. Licząc drugą stronę: owe działki musiałyby zapłacić jednorazowo odpowiednio: 858zł, 1716zł czy 4290zł odbiór takiej ilości. Szanowni Państwo, proszę wyciągnąć wnioski,

Być może nieświadomość ekonomiczna i prawna zasad odbioru odpadów pozwala wobec tych faktów stwierdzać, że oczekują państwo obniżania opłaty za odpady w związku z pogorszeniem standardu usługi.. Uświadamiam zatem Państwu, od kilku lat z uwagi na ogromną ilość produkowanych odpadów zielonych jesteście w stanie permanentnej niedopłaty, a możliwość dotowania z budżetu samorządu (pieniędzy wszystkich mieszkańcow) została wyczerpana.


Wyjaśnienia środowiskowe
Postrzeganie zasad ochrony środowiska, ochrony klimatu, czy tez bezpośrednio związanych z tym zasad zamieszkiwania obszarów leśnych powinno być nieco inaczej rozumiane niż Państwa sugestia.
Polecam sięgnąć do rozpowszechnianej wsród Państwa ulotki (sporządzonej przez specjalistę zakresu ochrony lasu), umieszczonej również na stronie naszej gminy, czy też dowolnych publikowanych w mediach informacji o zasadach zamieszkiwania w lesie aby zrozumieć, że dbałość o ochronę środowiska (a w tym przypadku wprost o las) jest czymś zupełnie odwrotnym niż grabienie i usuwanie wszelkiej materii organicznej. Odwołuję się również do publikacji (chociażby) Polskiej Akademii Nauk pt „Ściółka leśna – życiodajny składnik lasów”
Pragnę również podkreślić, że naczelną i pierwszą zasadą ochrony środowiska przed
odpadami i pierwsza w hierarchii postępowania z odpadami (określoną w Dyrektywie 2008/98/WE, oraz art 17 ustawy o odpadach) jest zapobieganie ich powstawaniu czyli w przypadku odpadów zielonych unikanie nadmiernego grabienia, a jeżeli juz, to wykorzystanie ich z pożytkiem dla lasu. Tak mówią specjaliści, natomiast, wyrzucenie odpadów do lasu jest równoważne z. brakiem
kultury i nie definiuje się takich zjawisk w kryteriach dbałości i ochrony środowiska.

Kierunki działania
Kierunkiem, który w obecnym czasie musi być nadany jest podejmowanie decyzji, które doprowadzić muszą ostatecznie do zapewnienia pokrycia kosztów odbioru odpadów z opłat za odpady. poprzez działania ograniczające. koszty, wśród których z pewnością jest wprowadzony obecny obowiązek dostarczenia odpadów zielonych do PSZOK, czy podwyższanie stawek opłat. Dalszy brak ograniczania wytwarzania wszelkiego rodzaju odpadów przez mieszkañców (dla ekologów przypomnę: pierwsza zasada hierarchii), z pewnością będzie skutkowało kolejnym wzrostem należnej opłaty za odbiór i zagospodarowane. Wobec działek letniskowych, prawo dopuszcza również możliwość ich wyłączenia z systemu, a wtedy wszyscy działkowicze musieliby zawierać indywidualne umowy z firmą wywozową (bez prawa korzystania z PSZOK), co z pewnością byłoby mocno odczuwalne w ich budżetach. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale teoretycznie możliwe do zastosowania. Wszystkie opcje rozwiązań prawnych są analizowane w pracach komisji rady gminy celem wypracowania optymalnego i sprawiedliwego dla wszystkich rozwiązania dla osiągnięcia celu o którym wspomniałem, gdzie ostateczna decyzja zapada wiekszościową wolą rady gminy.
Fakty dla podsumowania:
– oplata za odpady powinna pokryć koszty odbioru i zagospodarowania
– płaci się za każdą tonę ( im więcej wyprodukujemy, tym więcej zapłacimy)
– koszty odbioru od 2014r. do 2020r. wzrosły 6-krotnie
– wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu nieograniczonego, ogłaszanego na obszarze calej Uni Europejskiej
– warunki i zasady prowadzenia systemu są narzucane w przepisach odgórnych, w naszym przypadku jednakowe dla wszystkich

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 w Sokolnikach Lesie

53,5%TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
26,8%DUDA Andrzej Sebastian
10,4%HOŁOWNIA Szymon Franciszek
5,5%BOSAK Krzysztof
2,5%BIEDROŃ Robert
1,1%KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin
0,1%TANAJNO Paweł Jan
0,0%JAKUBIAK Marek
0,0%PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
0,0%WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz
0,0%ŻÓŁTEK Stanisław Józef
Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 w Sokolnikach Lesie

Zmiana zasad odbioru odpadów zielonych i wiekogabarytowych

Od lipca zostanie wprowadzony nowy harmonogram odbioru odpadów, a w nim zmiana dotycząca sposobu odbioru odpadów zielonych i wielkogabarytowych.

Do tej pory takie odpady zielone i stare meble były odbierane spod posesji. W maju gabaryty zalegające przed działkami zostały zabrane spod posesji po raz ostatni w tym roku. Następna okazja za rok.

Od lipca natomiast, będzie je można przywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej, jednak na własny koszt.

Na facebookowej grupie Stali i Sezonowi Mieszkańcy Sokolnik Lasu pojawił się nieoficjalny komentarz jednego z radnych gminy Ozorków, Michała Kowalskiego [fragmenty poniżej]

Niestety było to konieczne, aby nie podnosić ponownie opłaty. Gmina w ten sposób oszczędza na transporcie. Uwierz mi, że my jako Radni wspólnie z Wójtem i pracownikami UG robimy wszystko, aby cena była jak najniższa. Obecnie z budżetu rocznie dopłacane jest do systemu odbioru ponad 1 mln złotych. Wszystko to kosztem inwestycji. Tona odpadów mieszanych, w tym także zielonych, na wysypisku wyceniona jest na ok. 1 tys. zł. Wyobraź sobie teraz proszę działkę letniskową, gdzie ROCZNA opłata ryczałtowa (zgodnie z ustawą) wynosi ok. 169 zł i działka ta produkuje powiedzmy 100 worków zielonych rocznie. Taki worek z mokrą ściółką potrafi ważyć nawet 20 kg. Wychodzi 2 tony, czyli gmina musi zapłacić za odbiór 2 tys. zł. Ktoś 1800 zł musi dopłacić. A kto? Inni mieszkańcy np. w wyższych podatkach. 

Ja sobie zdaję sprawę, że są działki w Sokolnikach gdzie jest potrzeba pozbycia się nadmiaru zielonych. Nie rozumiem jednak osób które przyprowadzają się do lasu i chcą mieć działkę bez liści i igieł. W tym celu wynajmują firmę która sprząta działkę za pieniądze i co miesiąc wystawia kilkadziesiąt worków, za które płacą tak naprawdę inni mieszkańcy gminy Ozorków. Firma zarabia podwójnie, pierwszy raz za usługę, drugi raz nie płacąc na wysypisku za sprzątnięte z działki odpady zielone. Niestety, jeżeli ktoś chce mieć w lesie pole golfowe, musi liczyć się z kosztami. Takie jest moje zdanie. Całe to zamieszanie z odpadami komunalnymi wynika z bardzo złej ustawy regulującej te kwestie w samorządach. Ustawa zawiera m.in. bardzo dużo zapisów zmuszających samorządy do odpowiednich zmian w regulaminach utrzymania porządku. Tekst naprawdę jest bardzo trudny. We wtorek jest w Sokolnikach spotkanie z Wójtem Tomaszem Komorowskim, on na pewno wyjaśni wiele kwestii związanych z tym tematem. Wiem, że czasem emocje biorą górę, jednak starajmy się zgłębiać tematy. Ani Wójt, ani tym bardziej Rada Gminy nie wprowadza zmian bez wcześniejszych analiz i wielogodzinnych rozmów. Nie ma Komisji Rady Gminy bez dyskusji na ten temat. Czasem trwają one godzinami.

We wtorek 2020-06-16 o 19:00 w Świetlicy Osiedlowej odbędzie się spotkanie Rady Osiedla, na którym swoją obecność potwierdził wójt Tomasz Komorowski