Odpowiedź wójta Tomasza Komorowskiego na list rady osiedla

[wcześniejsza korespondencja]

Szanowni Mieszkańcy
Sokolniki-Las
Za pośrednictwem Rady Osiedla Sokolniki-Las

Odpowiadając na uwagi zawarte w Państwa wystąpieniu, pragnę zauważyć, że problem ma charakter złożony i nie da się go wytłumaczyć w kilku prostych zdaniach. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie wynikają ze swobodnej woli rady gminy czy tez mojej, a realiów prawno-ekonomicznych obowiązujących każdy podmiot publiczny, w tym gminę Ozorków.


Jedną Z podstawowych zasad jest to, że za odbiór odpadów płaci się w formie opłaty odpady! Tak stanowi ustawa oraz wszelka logika, a sposób i standard prowadzenia odbioru zależy między innymi od wysokości tych opłat. Obciążenia podatkowe są dochodami, które zapewniają finansowanie innych zadań własnych gminy i co do zasady nie wolno przypisywać ich jako środki służące finansowaniu odbioru odpadów,
Wyjaśnienia prawno—ekonomiczne
Sami Państwo przyznajecie, że Wasza „produkcja” odpadów zielonych jest „naprawdę duża”, zatem rachunek za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest również naprawdę duży z tym, nie dla Państwa, ale dla gminy. Obowiązująca ustawa nic pozwala na ustalenie dostatecznie wysokich stawek by za usługę zapłacić, w myśl sprawiedliwej zasady „płaci ten kto wytwarza”. Nie pozwala też na podzielnie tak niedużej gminy jak nasza na sektory i ustanowienie odrębnych zasad, standardów i w ślad za tym stawek. Na terenie całej gminy obowiązują jednakowe zasady i opłaty,
pomimo. że z Sokolnik-Lasu pochodzi 90% całej „produkcji” odpadów zielonych w ilości około 1000 ton rocznie.
W celu wyobrażenia skali zjawiska posłużę sig kilkoma liczbami:

 • ogólna roczna produkcja odpadów w całej gminie to około 3000 ton, z czego wszystkie inne (zmieszane. selektywne) to 2000 ton. a odpady zielone to 1000 ton (z czego 90% pochodzi z Sokolnik-Lasu),
 • Średnia cena za odpady obecnie to 1144 zł tonę, bo obecnie rozliczenie z wykonawcą świadczącym usługę odbywa się poprzez płatność za każdą tonę odpadów (nie ryczałtem). Przyjmijcie Państwo, że 1 worek odpadów zielonych (ok 15kg) kosztuje 17 złotych, porównajcie sobie swoją roczną produkcję worków z odpadami zielonymi i odnieście to do opłat jakie ponosicie. Zapewnie będziecie zaskoczeni, bo oplata np. z działki letniskowej za cały rok wystarczy tylko na odbiór 11 worków rocznie (przy czym nie liczę tutaj innych rodzajów odpadów, które również są odbierane). Nie są to odosobnione przypadki, kiedy przy jednej działce naliczyć można było 50, 100 czy 250 szt. worków. Licząc drugą stronę: owe działki musiałyby zapłacić jednorazowo odpowiednio: 858zł, 1716zł czy 4290zł odbiór takiej ilości. Szanowni Państwo, proszę wyciągnąć wnioski,

Być może nieświadomość ekonomiczna i prawna zasad odbioru odpadów pozwala wobec tych faktów stwierdzać, że oczekują państwo obniżania opłaty za odpady w związku z pogorszeniem standardu usługi.. Uświadamiam zatem Państwu, od kilku lat z uwagi na ogromną ilość produkowanych odpadów zielonych jesteście w stanie permanentnej niedopłaty, a możliwość dotowania z budżetu samorządu (pieniędzy wszystkich mieszkańcow) została wyczerpana.


Wyjaśnienia środowiskowe
Postrzeganie zasad ochrony środowiska, ochrony klimatu, czy tez bezpośrednio związanych z tym zasad zamieszkiwania obszarów leśnych powinno być nieco inaczej rozumiane niż Państwa sugestia.
Polecam sięgnąć do rozpowszechnianej wsród Państwa ulotki (sporządzonej przez specjalistę zakresu ochrony lasu), umieszczonej również na stronie naszej gminy, czy też dowolnych publikowanych w mediach informacji o zasadach zamieszkiwania w lesie aby zrozumieć, że dbałość o ochronę środowiska (a w tym przypadku wprost o las) jest czymś zupełnie odwrotnym niż grabienie i usuwanie wszelkiej materii organicznej. Odwołuję się również do publikacji (chociażby) Polskiej Akademii Nauk pt „Ściółka leśna – życiodajny składnik lasów”
Pragnę również podkreślić, że naczelną i pierwszą zasadą ochrony środowiska przed
odpadami i pierwsza w hierarchii postępowania z odpadami (określoną w Dyrektywie 2008/98/WE, oraz art 17 ustawy o odpadach) jest zapobieganie ich powstawaniu czyli w przypadku odpadów zielonych unikanie nadmiernego grabienia, a jeżeli juz, to wykorzystanie ich z pożytkiem dla lasu. Tak mówią specjaliści, natomiast, wyrzucenie odpadów do lasu jest równoważne z. brakiem
kultury i nie definiuje się takich zjawisk w kryteriach dbałości i ochrony środowiska.

Kierunki działania
Kierunkiem, który w obecnym czasie musi być nadany jest podejmowanie decyzji, które doprowadzić muszą ostatecznie do zapewnienia pokrycia kosztów odbioru odpadów z opłat za odpady. poprzez działania ograniczające. koszty, wśród których z pewnością jest wprowadzony obecny obowiązek dostarczenia odpadów zielonych do PSZOK, czy podwyższanie stawek opłat. Dalszy brak ograniczania wytwarzania wszelkiego rodzaju odpadów przez mieszkañców (dla ekologów przypomnę: pierwsza zasada hierarchii), z pewnością będzie skutkowało kolejnym wzrostem należnej opłaty za odbiór i zagospodarowane. Wobec działek letniskowych, prawo dopuszcza również możliwość ich wyłączenia z systemu, a wtedy wszyscy działkowicze musieliby zawierać indywidualne umowy z firmą wywozową (bez prawa korzystania z PSZOK), co z pewnością byłoby mocno odczuwalne w ich budżetach. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale teoretycznie możliwe do zastosowania. Wszystkie opcje rozwiązań prawnych są analizowane w pracach komisji rady gminy celem wypracowania optymalnego i sprawiedliwego dla wszystkich rozwiązania dla osiągnięcia celu o którym wspomniałem, gdzie ostateczna decyzja zapada wiekszościową wolą rady gminy.
Fakty dla podsumowania:
– oplata za odpady powinna pokryć koszty odbioru i zagospodarowania
– płaci się za każdą tonę ( im więcej wyprodukujemy, tym więcej zapłacimy)
– koszty odbioru od 2014r. do 2020r. wzrosły 6-krotnie
– wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu nieograniczonego, ogłaszanego na obszarze calej Uni Europejskiej
– warunki i zasady prowadzenia systemu są narzucane w przepisach odgórnych, w naszym przypadku jednakowe dla wszystkich

Jeden komentarz do “Odpowiedź wójta Tomasza Komorowskiego na list rady osiedla”

 1. Szanowny Panie Wójcie,
  na podstawie przedstawionych przez Pana danych dotyczących ilości śmieci produkowanych w gminie zasadnym było by doprecyzowanie i udostępnienie szczegółowych informacji co do metody jaką posłużył się Pan przy ustalaniu ilości śmieci za wywóz których gmina płaci. Biorąc pod uwagę iż rozliczenia finanansowe z wykonawcą tej usługi odbywają się w rozliczeniu „za tonę” informacja podawana przez Pana powinna być precyzyjnie wyrażona w liczbach a nie określona jako „około”. Płaci Pan za „około” czy faktury oprócz kwot za usługę zawierają konkretne ilości które można podsumować w ujęciu rocznym ?
  Kolejną rzeczą o którą chciałem Pana zapytać, gdy ustalimy już konkretną sumę wywiezionych ton – to system kontroli obowiązujący w gminie. W jaki sposób kontroluje Pan ilość wywożonych odpadów ? zgodzi się Pan zapewne ze mną iż w przypadku gdy wykonawcy należy zapłacić za każdą wywiezioną tonę śmieci, duże znaczenie ma czy wywieziona ilość śmieci to 3000 ton czy może tylko 2600 ton ?
  Co prawda dla niektórych liczba 2600 to około 3000 ale dla Pana jako osoby gospodarującej publicznymi pieniędzmi wydatkowanie ich bez szczegółowej kontroli stanu faktycznego odnośnie ilości wywożonych – to już niegospodarność.

  Pozdrawiam i czekam na wyjaśnienia

Skomentuj Marcin Biland Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *