Pytania do kandydatów na wójta.

Na początku tygodnia zapytaliśmy mieszkańców Sokolnik Lasu z naszej grupy „Stali i sezonowi mieszkańcy..” o to, co chcieliby wiedzieć przed oddaniem głosu na wójta gminy Ozorków.

Przypominamy sylwetki kandydatów w kolejności otrzymanych miejsc na listach do głosowania:

LEMAŃSKI Marian w Wróblewa

Poniższe 9 pytań przesłaliśmy w środę 2024-04-03 do wszystkich 3 kandydatów jednocześnie. Oto jakie otrzymaliśmy odpowiedzi.

1) Lekcje z przeszłości: Jakie błędy popełnione przez poprzednich wójtów, w kontekście zarządzania odpadami, wodociągami lub drogami, zamierzacie Państwo unikać w swojej pracy? Prosimy o wskazanie konkretnych przykładów i wyjaśnienie, jakie kroki podejmiecie, aby nie powielać tych samych problemów.

Marian LemańskiIlość zadań realizowanych w ramach choćby jednej kadencji danego Wójta, wymagałaby odpowiedzi na to pytanie w bardzo szeroki sposób. Zarówno z poprzednim jak i obecnym Wójtem współpracowałem w różnych konfiguracjach i z uwagi na powyższe nie będę publicznie dokonywał oceny ich pracy. Miałem możliwość poznania sposobu pracy zarówno jednego, jak i drugiego i wnioski jakie mi się nasuwają na pewno wykorzystam z korzyścią dla nas wszystkich i we wskazanych obszarach.

Podstawowym dla mnie zadaniem, które chce realizować, to jak najbliższy kontakt z mieszkańcami. Stoję zawsze na stanowisku, że jeżeli rozmawiamy i planujemy jakieś przedsięwzięcie zarówno bieżące jak i majątkowe, to najwięcej do powiedzenia w tych tematach powinny mieć osoby, których to bezpośrednio dotyczy.
Katarzyna Łebedowska
Grażyna RadwańskaW pełnieniu funkcji wójta, naszym celem jest unikanie błędów popełnionych przez poprzedników, szczególnie w obszarach zarządzania odpadami, wodociągami i drogami.
W moim przeświadczeniu największym błędem poprzedniej kadencji była kwestia odpadów zielonych na terenie Gminy Ozorków: Brak odpowiedniego zarządzania odpadami zielonymi doprowadził do sytuacji, w której mieszkańcy skierowali sprawę do sądu z powodu nieprawidłowych działań gminy. Aby uniknąć takich sytuacji, gmina musi przestrzegać przepisów dotyczących gospodarki odpadami i działać zgodnie z prawem. Ponadto, ważne jest, aby gmina prowadziła konsultacje z mieszkańcami i angażowała ich w proces podejmowania decyzji dotyczących gospodarki odpadami, aby spełnić ich oczekiwania i zapewnić transparentność działań.
 
Tych błędów można wyliczyć wiele, z pewnością istnieje wiele przykładów, gdzie brak komunikacji między instytucjami samorządowymi utrudnia skuteczną realizację ważnych przedsięwzięć, jakim może być np. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza, Ozorkowskiej i Wigury. W tym przypadku, mimo że zarządzaniem skrzyżowaniem zajmuje się Powiat Zgierski, to jednak władze gminy powinny być żywotnio zainteresowane taką inwestycją.
Najliczniejszą grupą korzystającą z tego skrzyżowania są mieszkańcy Sokolnik-Lasu oraz Gminy Ozorków. Jednakże, aby skutecznie przeprowadzić inwestycję, konieczna jest współpraca między gminą, a starostwem powiatowym. Poprzednie władze gminy mogły lobować za taką inwestycją, a nawet zobowiązać się do częściowego finansowania projektu.
Takie podejście, w którym różne jednostki samorządowe współpracują i angażują się w realizację istotnych inwestycji, jest często praktykowane. W końcu, celem tych działań jest poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców, co powinno być priorytetem dla wszystkich zaangażowanych stron.
 
Remont drogi w Ostrowie: W ramach remontu drogi wykonano nakładkę bitumiczną, która spowodowała podniesienie terenu drogi, prowadząc do zalania chodnika. Ten błąd wynikał z braku analizy stanu technicznego dróg oraz niedostatecznego uwzględnienia aspektów inżynieryjnych. Aby uniknąć podobnych problemów, planowanie remontów powinno zaczynać się od dogłębnej analizy stanu technicznego dróg, co pozwoli na trafne decyzje dotyczące rodzaju remontu. Ponadto, należy konsultować się z ekspertami budowlanymi, aby wybrać najodpowiedniejsze rozwiązania konstrukcyjne.
 
Kanalizacja sanitarna w Czerchowie: I tu znowu kłania się brak komunikacji między Gminą a Starostwem Powiatowym, który spowodował chaos w harmonogramie remontów. Budowa drogi powiatowej przed ukończeniem budowy kanalizacji sanitarnych spowodowała konflikty i opóźnienia. Aby uniknąć takich problemów, ważne jest, aby instytucje odpowiedzialne za infrastrukturę komunikowały się i współpracowały ze sobą od początku procesu planowania i realizacji projektów.
 
Wnioski płynące z tych błędów są jasne: konieczne jest prowadzenie dogłębnej analizy przed podejmowaniem decyzji, zapewnienie skutecznej komunikacji między różnymi instytucjami oraz przestrzeganie przepisów i konsultowanie się z zainteresowanymi stronami. Nasza administracja będzie dążyć do tych celów, aby uniknąć powielania podobnych problemów i zapewnić skuteczne i zrównoważone zarządzanie gminą.

2) Dobre praktyki: Co z pracy poprzednich wójtów uważacie za godne naśladowania i jakie ich działania chcielibyście kontynuować lub rozwijać? Czy są konkretne projekty lub inicjatywy, które uznajecie za udane i które chcielibyście wspierać w trakcie swojej kadencji?

Marian LemańskiOdpowiadając na pytanie w zakresie dobrych praktyk, jak najbardziej jestem za ich kontynuacją. Jednak wspomnieć należy, iż każda podejmowana decyzja dotycząca samorządu nie jest zależna tylko i wyłącznie od Wójta. Wpływa na to szereg uwarunkowań zarówno prawnych jak i finansowych. Z tego też powodu nie można jednoznacznie wskazać konkretnych działań. Cała paleta odpowiedzi i pytań poniżej mieści się w kategorii odpowiedzi. Jednak patrząc i dokonując oceny działań poprzednich wójtów lub innych urzędników, należy zwrócić uwagę na następujące elementy, które przewijają się w całej treści wywiadu, a mianowicie:

1. Transparentność i zaangażowanie społeczności, czyli poparcie dla działań, które promują otwarty dialog z mieszkańcami i uwzględnianie ich opinii w procesie podejmowania decyzji,
2. Rozwój infrastruktury poprzez kontynuowanie projektów już rozpoczętych poprawiających infrastrukturę lokalną, takie jak drogi, systemy kanalizacyjne, czy też rozwój sieci komunikacyjnej,
3. Wsparcie dla przedsiębiorczości poprzez inicjowanie programów wspierających rozwój lokalnej gospodarki,
4. Ochrona środowiska , która ma na celu działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, np. programy recyklingu, promocja zrównoważonego rozwoju czy też inwestycje w odnawialne źródła energii,
5. Edukacja i kultura – wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz kulturalnych, takich jak festiwale, warsztaty czy stypendia dla młodych talentów.

Jeśli chodzi o konkretną ocenę projektów lub inicjatyw, które uważam za udane, to zależy to od kontekstu i potrzeb społeczności, na którą się patrzy i z którą funkcjonuje. Jednakże ogólnie można uznać za udane te projekty, które przynoszą realne korzyści mieszkańcom, poprawiają jakość życia lub przyczyniają się do rozwoju społeczności w dłuższej perspektywie czasowej.
Katarzyna ŁebedowskaDobre praktyki obecnego Wójta – w mojej ocenie ten człowiek jest już wójtem drugą kadencję i niczego się nie nauczył, nie wyciąga wniosków z własnych błędów, nie dotrzymuje słowa, nie wychodzi z urzędu na zewnątrz, ale przede wszystkim nie szuka współpracy. Mieszkańcy Sokolnik-Lasu w poprzednich wyborach głosowali na obecnego Wójta w bardzo dużym procencie, a on ich zaniedbał. Przykre jest również to, że obecny Wójt nie dopuszcza do siebie żadnej formy pomocy czy wsparcia. Uważa, że tylko on ma rację i jak sobie coś postanowi to żaden argument go nie przekona. Ja mam inną osobowość. Podchodzę do wielu spraw z dystansem, lubię słuchać opinii czy podpowiedzi mądrych ludzi, ale najważniejszy jest fakt, że lubię się uczyć. Decyzję podejmuję rozważnie, często po konsultacjach i wsłuchaniu się w opinie specjalistów w danej dziedzinie i na tej podstawie wypracowuję własne zdanie.
Grażyna RadwańskaGodnym naśladowania działaniem jest dalsza modernizacja sieci wodociągowej oraz kontynuacja rewitalizacji parku przy rondzie

3) Komunikacja z mieszkańcami: Jak zamierzacie Państwo poprawić komunikację z mieszkańcami i zapewnić, że będą oni na bieżąco informowani o ważnych sprawach dotyczących gminy, takich jak spotkania, inwestycje czy zmiany w prawie lokalnym? Czy planujecie wprowadzenie nowych kanałów komunikacji czy też ulepszenie istniejących?

Marian LemańskiTo pytanie dość szczegółowo omawiam na moich spotkaniach z wyborcami. W dzisiejszej dobie dość szeroko rozwiniętej komunikacji, istnieje cały czas problem z dotarciem do mieszkańców gminy z niektórymi informacjami. Dotychczasowe kanały komunikacji (tablice ogłoszeń, kurendy, informacjepoprzez sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla, strona internetowa, media społecznościowe) są niewystarczające. Dyskutujemy i analizujemy o nowych sposobach dotarcia do mieszkańców.
Przykładem jest nowo uruchomiona usługa (aplikacja na telefon) EcoHarmonogram. Będziemy rozwijać komunikację poprzez wprowadzanie usług powiadamiania mieszkańców, tak jak to czynimy z powiadamianiem o terminach płatności.
Katarzyna ŁebedowskaChciałabym, aby pracownicy szkolili się i wykorzystywali nowe technologie do komunikacji z mieszkańcami, by nie bali się nowoczesnych rozwiązań. Ważnym jest dać mieszkańcom możliwość dokonywania większości czynności urzędowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ale nie zamierzam tylko korzystać z elektronicznej formy kontaktu. Zamierzam organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami, raz w tygodniu organizować dzień otwarty dla mieszkańców. Uruchomić Kompleksowe Biuro Obsługi Interesanta na wejściu, co ułatwi i przyspieszy wiele spraw. Wprowadzić badanie opinii w postaci ankiet dotyczących zadowolenia lub niezadowolenia z uwagami mieszkańców co poprawić w pracy urzędu.
Grażyna RadwańskaW ramach naszych działań mających na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami oraz zapewnienie im możliwości uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji lokalnych, będziemy konsekwentnie realizować następujące działania:
 
Będziemy organizować regularne spotkania w różnych częściach gminy, włączając w to sołectwa i osiedla. Na tych spotkaniach będziemy prezentować plany inwestycyjne, zmiany w prawie lokalnym oraz słuchać opinii i pomysłów mieszkańców.
Realne godziny przyjmowania interesantów. Zapewnimy, że godziny przyjmowania interesantów nie będą tylko informacją na drzwiach, lecz rzeczywistą możliwością spotkania z przedstawicielami władz gminy. Będziemy dostępni dla mieszkańców, aby wysłuchać ich problemów, sugestii i pomóc w rozwiązywaniu spraw.
Rozwinęlibyśmy nasz system informacji SMS, aby móc wysyłać spersonalizowane wiadomości do mieszkańców konkretnych miejscowości. Dzięki temu informacje dotarłyby do zainteresowanych osób szybciej i skuteczniej.
Zapewnimy regularną aktualizację informacji na stronach internetowych i mediów społecznościowych gminy oraz jednostek podległych gminie. Nasze strony internetowe będą pełniły rolę centralnego źródła informacji dla mieszkańców, zawierając aktualne dane dotyczące projektów, decyzji i wydarzeń.
Będziemy przeprowadzać regularne konsultacje społeczne przed podejmowaniem kluczowych decyzji lokalnych. Będziemy angażować mieszkańców w proces podejmowania decyzji, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w kształtowaniu swojej społeczności.
 
Poprzez te działania będziemy dążyć do stworzenia otwartej, transparentnej i responsywnej administracji, która efektywnie komunikuje się z mieszkańcami i uwzględnia ich potrzeby oraz opinie w procesie podejmowania decyzji lokalnych.

4) Zaangażowanie i dotychczasowe działania: Co już zrobili Państwo dla Sokolnik-Lasu i jak są Państwo z tą miejscowością związani? Jakie są Państwa plany na dalsze zaangażowanie w rozwój tej społeczności? Proszę podzielić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami oraz przyszłymi inicjatywami, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Sokolnik-Lasu.

Marian LemańskiJeżeli chodzi o to pytanie pozwolę sobie na odpowiedź w punktach choć , praca w samorządzie to nie tylko wypunktowanie tego co się bezpośrednio dokonało, tylko często podejmowanie szeregu trudnych decyzji zarządczych, nie dających się enumeratywnie przyporządkować do konkretnych działań ale mających związek z działalnością całego samorządu, w których, jako zastępca Wójta czynnie uczestniczę.
– bezpośrednio nadzorowałem inwestycję przebudowy odcinka ulicy Konopnickiej,
– podobnie jak wyżej nadzorowałem inwestycję związaną z SUW, czyli dodatkowy zbiornik na wodę, jakże ważny dla mieszkańców Sokolnik-Lasu w okresie wiosennym i letnim,
– wieloletnia współpraca z Radą Osiedla, to dzięki tej współpracy i omawianiu bieżących spraw pojawiły się w Sokolnikach Lesie
— dodatkowy parking przy stawie,
— wymiana chodnika wzdłuż ulicy Ozorkowskiej,
— prace związane z oczyszczeniem i częściowych pogłębieniem stawu,
— poszukiwanie rozwiązań na wzmocnienie i poprawienie kilku skrzyżowań na terenie miejscowości

– mój bezpośredni wkład i udział w organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego,


Co planujemy na przyszłość?
– dokończenie wymiany chodnika wzdłuż ulicy Ozorkowskiej,
– chodnik od ulicy Narutowicza do świetlicy,
– oświetlenie ulicy Narutowicza w kierunku drogi wojewódzkiej 708,
– budowa asfaltowej drogi dojazdowej do PSZOK,
– połączenie w/w drogi asfaltowej z drogą asfaltową od drogi wojewódzkiej 708 w Modlnej, co pozwoli na szybki dojazd do tejże drogi,
– od września br. otwarcie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Modlnej, co po wykonaniu nakładki asfaltowej pozwoli na szybki dojazd z Sokolnik-Lasu do Modlnej,
– rozbudowa świetlicy na ulicy Sokolnickiego, aby mogła służyć w znacznie większym stopniu mieszkańcom,
– dalsze plany związane z modernizacją i uatrakcyjnieniem okolicy Sokolnickiego stawu (projekt złożony w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tzw. ŁOM – dotyczący bioróżnorodności na tym terenie), polegający na ponownym zamontowaniu mostku, od strony upustu pomostu i szeregu innych udogodnień dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Ale jednocześnie nie możemy również zapomnieć, że to teren bogaty w różnego rodzaju faunę i florę i to ona musi stanowić dla nas najważniejszy element działania samorządu.
– kontynuacja zagospodarowania tzw. Parku w centrum Sokolnik-Lasu przy kościele, obecne alejki wraz z ławkami i urządzeniami do ćwiczeń to początek zmian jakie tam planujemy.
– przebudowa tzw. Kostki, czyli placu na ulicy Sokolnickiego,
– dalsza współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi w celu aktywizacji jak największej ilości osób związanych z miejscowością,
– wspieranie inicjatyw lokalnych takich jak
— Muzyczne Lato,
— Wakacje w Sokolnikach,
— Rozpoczęcie i Zakończenie lata
— Koncerty Bożonarodzeniowe i Noworoczne
— Jarmark Bożonarodzeniowy,
— kino letnie plenerowe
– i wiele innych tego typu inicjatyw służących integracji społecznej mieszkańców Sokolnik-Lasu
Katarzyna ŁebedowskaW wyborach samorządowych w 2018 r., dzięki okazanemu mi zaufaniu wyrażonemu w Państwa głosach, zostałam Radną Powiatu Zgierskiego. Jako członek Zarządu Powiatu Zgierskiego nadzoruję: Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, Pieczą zastępczą, a także Centrum Medyczne „Boruta” Sp. z o.o. w Zgierzu. O skuteczności moich dotychczasowych działań na rzecz rozwoju Gminy Ozorków, świadczą fakty, w tym kilometry przebudowanych dróg powiatowych i wiele inwestycji wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji wszystkich powiatowych inwestycji, często z udziałem środków zewnętrznych. Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy Ozorków, gdzie osobiście działałam to między innymi:
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Maszkowicach,
Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu,
Przebudowa przejścia dla pieszych w Sokolnikach Las,
Przebudowa drogi Maszkowice / Czerchów (2 km),
Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkołach Podstawowych,
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Skotniki / Boczki (3 km),
Przebudowa drogi powiatowej Modlna / Małachowice Kolonia (2 km),
Przebudowa drogi powiatowej Cedrowice Parcela (1,1 km),
Aktywny STOP w Leśmierzu,
Aktywny STOP w Borszynie,
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 708 (ponad 1 km),
Likwidacja nieczynnych torów kolejowych przecinających drogę powiatową,
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych,
Utwardzenie poboczy wraz z utrzymaniem zieleni w pasach dróg powiatowych,
Udrożnienie przepustów i rowów przy drogach powiatowych.

Oczywistym jest, że w powiecie zgierskim liczącym 9 samorządów było wiele zadań, lecz środkami finansowymi należało tak gospodarować, aby podzielić je sprawiedliwie pomiędzy wszystkie gminy i miasta powiatowe. Tak właśnie działam i takie działania chciałabym przełożyć na poprawę życia mieszkańców Sokolnik-Lasu. Należy jednak pamiętać, że Gmina Ozorków to również wiele innych ważnych dla mnie miejscowości, których nie zamierzam zaniedbać. Jako gospodarz gminy chciałabym, aby wszyscy mieszkańcy czuli się sprawiedliwie traktowani.
Grażyna Radwańska Jako nowa Pani Wójt, mam zamiar rozwijać działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Sokolnik-Lasu. Oto moje plany na przyszłość:
 
Rozbudowa infrastruktury drogowej: Zamierzam kontynuować inwestycje w remonty dróg w Sokolnikach-Lesie, aby zapewnić mieszkańcom lepszą jakość nawierzchni i bezpieczne warunki podróży,  o czym poniżej.
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej: Będę wspierać rozwój miejsc rekreacyjnych (Park przy rondzie) i terenów zielonych w Sokolnikach-Lesie, aby mieszkańcy mieli dostęp do miejsc, do odpoczynku i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Zamierzam rozwinąć na szeroką skalę działania wspierające lokalną gospodarkę poprzez udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w Sokolnikach-Lesie. Planuję organizować szkolenia, doradztwo oraz tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi lokalnej działalności gospodarczej.
Poprawa dostępu do usług publicznych: Dążę do zapewnienia mieszkańcom Sokolnik-Lasu łatwiejszego dostępu do usług publicznych, zwłaszcza dotyczących komunikacji publicznej.
Kontynuacja rozbudowy budynku OSP. Zamierzam kontynuować starania o pozyskanie środków finansowych na dalszą rozbudowę budynku OSP, zgodnie z wolą mieszkańców. Planuję wspierać inicjatywy społeczności w tej kwestii i angażować się w realizację tego projektu.
 
Poprzez te działania będę  dążyła do stworzenia lepszych warunków życia dla mieszkańców Sokolnik-Lasu oraz do kontynuacji rozwoju tej społeczności w oparciu o współpracę i zaangażowanie lokalnej społeczności.

5) Wkład Sokolnik-Lasu do budżetu gminy i inwestycje: Czy są Państwo świadomi, w jakim procencie Sokolniki-Las kontrybuują do budżetu gminy i jakie generują koszty? Jakie plany mają Państwo, aby zapewnić sprawiedliwy rozdział środków i inwestycji w naszej miejscowości, szczególnie w kontekście wspierania projektów infrastrukturalnych i społecznych?

Marian LemańskiSamorząd gminny to swojego rodzaju wspólnota, do której każdy z nas wnosi pewien wkład i ma wobec tej społeczności jakieś oczekiwania. Samorząd gminny ma zdefiniowane zdania, które musi realizować na podstawie ustawy o samorządzie i kilkunastu innych aktów prawnych.
Budżet Gminy Ozorków jak każdy inny składa się z dochodów i wydatków.
Dość szczegółowo przedstawiam to na swoich spotkaniach.
Aktualnie Budżet roku 2024 prezentuje się w następujący sposób.
Dochody – 50 729 276,29 zł
Wydatki – 54 307 300,54 zł
Wydatki majątkowe – 15 147 273,85 zł

Poniżej zamieszczam grafikę ze strukturą poszczególnych Dochodów i Wydatków.Proszę zwrócić uwagę na kwotę wydatków ponoszonych przez samorząd na Oświatę i wychowanie (WYDATKI) i kwotę subwencji (DOCHODY) jakie otrzymujemy z budżetu Państwa. Zaokrąglając około 5MLN zł musimy dokładać z budżetu samorządu do kosztów utrzymania naszego systemu oświatowego.
Na który składają się trzy szkoły podstawowe, przedszkole, koszt pobytu dzieci z terenu naszej gminy w innych przedszkolach poza naszym terenem, koszt dowozów dzieci do szkół.

System odpadów komunalnych nie bilansuje się. Musimy do niego dokładać z budżetu samorządu ponad 1MLN zł.

Jeżeli dodamy do siebie kwoty dochodów z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz innych opłat otrzymujemy wartość 15 105 328,14 zł.

Z mojej wiedzy przypis podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu Sokolnik-Lasu to wartość 2 884 034.00 zł.

Pragnę również zwrócić uwagę na bardzo ważną pozycję w budżecie naszego samorządu, a mianowicie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Jest to prawie wartość 8MLN zł. Myślę, że to duża wartość, ale podejmujemy działania o zwiększenie tej kwoty.

Na terenie Sokolnik-Lasu zamieszkuje wiele osób, które są bądź nie zameldowane w naszej gminie lub nie zadeklarowane do rozliczania się z ze zgierskim Urzędem Skarbowym.

Zastanawiamy się nad wprowadzeniem zachęt, aby te osoby meldowały się na naszym terenie, aby deklarowały się w naszym Urzędzie Skarbowym. Dochody z tego tytułu zasilą budżet naszego
samorządu, co przełoży się na realne następne działania w rozwój i poprawę istniejącej infrastruktury.
Katarzyna ŁebedowskaOkoło 5% budżetu to wkład z podatków z Sokolnik-Lasu. Są to dane ogólnikowe. Szanowni Państwo budżet to: Infrastruktura, Oświata, Służba Zdrowia, Pomoc Społeczna, Inwestycje, Kultura, Sport i wiele innych ważnych dziedzin. Przy konstruowaniu budżetu ważnym jest zapewnienie środków na zadania wynikające z przepisów prawa. Często chciałoby się zrobić dużo więcej, ale to co zawsze powtarzam – trzeba wyłuszczać priorytety.
Gdybym została Wójtem to najważniejsze dla mnie byłoby zorganizowanie w urzędzie profesjonalnej komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jak jest to widoczne w gminach sąsiadujących. Bez zewnętrznego wsparcia patrząc na budżet gminy to chyba wszyscy mamy świadomość, że dobrze nie będzie. Zapewne wszyscy chcemy dobra dla Naszej Małej Ojczyzny, czyli gminy wykorzystującej środki zewnętrzne, gminy nowoczesnej, gminy przyjaznej, w której każdy znajdzie dla siebie coś interesującego a okoliczni będą chcieli brać z nas przykład.
Grażyna RadwańskaRozumiem, że istnieje przekonanie o konieczności rozpatrywania wpływów i wydatków w kontekście całej Gminy Ozorków, zamiast skupiać się jedynie na poszczególnych miejscowościach, takich jak Sokolniki-Las. Jest to podejście, które uwzględnia całościową perspektywę i potrzeby całej społeczności.
Warto zauważyć, że głównym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych i społecznych nie powinien być wyłącznie Budżet Gminy. Poszukiwanie funduszy zewnętrznych, takich jak dotacje, fundusze unijne czy inne formy wsparcia, stanowią istotny element w planowaniu rozwoju społeczności.
W tym kontekście, zobowiązuję się do podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje w infrastrukturę i rozwój społeczny Sokolników-Lasu oraz całej Gminy Ozorków. Będę aktywnie poszukiwać różnych źródeł finansowania i wspierać inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich lokalizacji.
Wierzę, że wspólne wysiłki i zaangażowanie lokalnej społeczności, w połączeniu z odpowiednim wsparciem zewnętrznym, pozwolą na realizację ambitnych planów rozwoju Gminy Ozorków, w tym Sokolników-Lasu.

6) Zarządzanie odpadami i kanalizacja: Jakie konkretne kroki zamierzacie Państwo podjąć, aby usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poprawić wywóz odpadów zielonych, w tym rozliczenia z mieszkańcami związane z nadpłatami wynikającymi z wadliwej uchwały o wysokości stawek? Kiedy planowane są działania dotyczące kanalizacji w Sokolnikach i czy są plany na zwiększenie dostępności usług komunalnych dla wszystkich mieszkańców?

Marian LemańskiTemat związany z systemem odpadów komunalnych jest dość często podnoszonym na obradach komisji Rady Gminy Ozorków. Budowa całego systemu w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa powoduje dość znaczną dysproporcję pomiędzy strumieniem odpadów generowanych przez mieszkańców a kosztami jakie ponoszą niektórzy mieszkańcy. Jako gmina szukamy rozwiązań, które pozwolą na jak najbardziej optymalne zniwelowanie tych dysproporcji. Obecny system pozwala na to, że za cenę, która jest i tak bardzo wysoka, część mieszańców ma możliwość przekazywania nieograniczonej ilości odpadów komunalnych. Modernizacja i zwiększenie ilości osób na PSZOK będzie powodować, że w dość znacznym stopniu będziemy chcieli zminimalizować koszty ponoszone przez samorząd. Pozwoli to na nie podwyższanie opłat w ramach systemu. W dalszej kolejności będziemy chcieli wspólnie rozmawiać nad spornymi kwestiami związanymi z odbiorem odpadów BIO sprzed posesji. W opracowaniu jest propozycja częściowego odbioru odpadów zielonych, ale czekamy jeszcze na zapowiadane zmiany przepisów prawa, aby opracować rozwiązania akceptowalne przez wszystkich mieszkańców gminy.

Brak kanalizacji w Sokolnikach-Lesie na pewno w dużej części przyczynia się do stopniowej degradacji drzewostanu. W ostatnich latach został „wyprostowany” stan prawny dużej ilości działek stanowiących drogi, co w przyszłości pozwoli na łatwiejsze zarządzanie i planowanie przebiegu nitek kanalizacyjnych.

Temat kanalizacji jest przedmiotem analiz i szacowania orientacyjnych kosztów jakie by to za sobą niosło. Myślę, że warto rozejrzeć się za większymi środkami zewnętrznymi, które pozwoliłby sfinansować tego rodzaju zadanie.
Katarzyna ŁebedowskaSprawa związana z wadliwą uchwałą w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi jest błędem jaki zafundowali nam obecnie rządzący Wójt T. Komorowski, jego Zastępca, M. Lemański, Przewodniczący Rady W. Szcześniak oraz Radni obecnej kadencji. Dziwne jest, że w całym powiecie zgierskim tylko gmina Ozorków ma z tym problem. I mimo wiedzy, że popełnili błędy nadal z tym nic nie robią.

W dniu 28 marca 2024 r. odbyła się LXXXVI Sesja Rady Gminy Ozorków. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwał w kilku sprawach, w tym m.in. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków” i „Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”.

Obecny radny Konrad Matejczyk, będący w koalicji z urzędującym dziś wójtem i jego zastępcą, na początku Sesji wystąpił z wnioskiem formalnym, dotyczącym wycofania ww. punktów z porządku obrad. Jego uzasadnienie brzmiało: „Nie wychodźmy przed szereg – takie jest jego stanowisko – żebyśmy nie zrobili nowej Radzie niedźwiedziej przysługi.” Czy jest to przypadek? – nie sądzę. Podejście do tak istotnego tematu obecnie zarządzających gminą jak i obecnych radnych, nie wymaga komentarza…

Odpady winny być odbierane od wszystkich mieszkańców bez wyjątku i rozgraniczania na lepszych i gorszych. Uregulowane jest to w ustawie i tu nie ma o czym dyskutować.
Przykre jest, że gmina tłumaczy się brakiem pieniędzy na odbiór odpadów a znajduje spore środki o czym nie informuje opinii publicznej. Na wynajęcie prywatnej kancelarii prawnej na walkę z mieszkańcami, w toczącej się sprawie dotyczącej wywozu odpadów zielonych, gmina wydatkowała 60.000 zł z pieniędzy podatników (informacja uzyskana przypadkowo od jednego z pracowników gminy). Zawsze mówię, że trzeba wyłuszczać priorytety i jest to jeden z takich priorytetów. Jeśli mieszkańcy zdecydują i zostanę wójtem, zamierzam zrobić pełny audyt gminy.
Audyt przedstawię do publicznej wiadomości, spotkam się z wszystkimi mieszkańcami i razem wypracujemy rozwiązania, uwzględniające racje wszystkich stron. Gdyby kilka lat temu posłuchano jednego z kandydatów na Wójta, dziś w gminie funkcjonowałby Gminny Zakład Komunalny, któremu gmina zlecałaby zadania do realizacji. Wiele spraw mogłoby znaleźć oczekiwane rozwiązania (wodociągi, przyłącza, oczyszczalnie ścieków, oczyszczanie terenów, wykaszanie rowów, selektywna zbiórka i segregacja odpadów, zimowe odśnieżanie, utrzymanie obiektów sportowych itd.). Niestety, powtarzam obecnemu Wójtowi i jego Zastępcy „żeby im się chciało tak jak im się nie chce”.
Grażyna RadwańskaRozumiem, że kwestia kanalizacji w obszarze Sokolnik-Lasu jest sprawą wymagającą dogłębnej analizy i planowania. Jest to inwestycja, która na pewno nie zostanie zrealizowana w ciągu jednej kadencji, ale nie jest niemożliwa do osiągnięcia. Jestem przekonana, że podstawą realizacji tego projektu powinny być pozyskane z różnych źródeł środki zewnętrzne. Planuję opracowanie koncepcji budowy kanalizacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Sokolnik-Lasu, aby uwzględnić ich opinie i potrzeby.
 
Co do kwestii odpadów zielonych, zgadzam się, że powinny być one rozwiązane zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowo, przeprowadzimy dokładną analizę rozliczeń z mieszkańcami związanych z nadpłatami wynikającymi z wadliwej uchwały o stawkach, aby wyeliminować błędy i zminimalizować nieprawidłowości. Mam na to rozwiązanie i kilka pomysłów, tak, żeby znowu sprawa odpadów zielonych nie znalazła się w sądzie.

Rozważam możliwość budowy biogazowni na terenie gminy, która pozwoliłaby na wykorzystanie odpadów zielonych, które stałyby się produktem generującym przychody, a nie kosztem. Uważam, że byłoby to rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich stron zaangażowanych w ten problem. Takie rozwiązania wprowadzane są w ościennej gminie.

7) Ochrona drzew i zieleń miejska: Jakie działania podejmą Państwo, aby zapobiec wycinaniu drzew wbrew zapisom mpzp oraz jak zamierzają Państwo rozliczyć się ze Starostwem Zgierskim w kwestii przekształcania działek leśnych w leśno-budowlane? Czy planowane są jakieś inicjatywy mające na celu zwiększenie powierzchni zieleni lub ochronę obecnego starzejącego się drzewostanu?

Marian LemańskiDrzewostan Sokolnik-Lasu starzeje się i wymaga pilnych działań. Konieczne są działania i podjęcie decyzji wspólnie z mieszkańcami i Lasami Państwowymi, które pozwolą na to aby ten stan naprawiać.
Na dzień dzisiejszy mamy i to nie dotyczy tylko Sokolnik-Lasu, sytuację, że wiele osób, które rozpoczynają inwestycję na swoich działkach otrzymuje pozwolenie na wycięcie dosłownie „w pień”
całego drzewostanu jaki znajduje się na działce w ramach budowy nowego domu. Otrzymujemy w tej sprawie wiele zgłoszeń. Ze swojej strony na zgłoszenia o pozwolenie na wycinkę drzew, postępujemy z każdą sprawą indywidualnie i staramy się do minimum ograniczyć ilość wycinanych drzew. Spotyka się to często z odwoływaniem się do instytucji nadzoru, w celu zmuszenia nas do wyrażenia zgody na wycinkę.
Katarzyna ŁebedowskaW tym temacie mogę powiedzieć krótko, wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli ktoś działa zgodnie z przepisami prawa nie można mu czegoś zabronić, gdyż zaskarży decyzję i trzeba będzie ponieść tego konsekwencje. Jeśli nie działa zgodnie z prawem, należy odmówić wydania zezwolenia. Oczywistym jest, że ten temat w gminie jest bardzo nonszalancko traktowany. Wycinka drzew winna być dokładnie monitorowana a wydawane decyzje winny mieć solidne uzasadnienie.

Można przeprowadzić procedury w sposób prawidłowy z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz z dochowaniem należytej staranności i wydać właściwe rozstrzygnięcia (decyzje, zgody itp.). Jednak należy pamiętać, że obywatel (mieszkaniec) po uzyskaniu prawidłowo wydanej decyzji (zgody) może podjąć próbę realizacji tej decyzji lub zgody niezgodnie z warunkami w niej określonymi. Wówczas mamy do czynienia z nielegalnym obywatela, aby działał on zgodnie z prawem. Mogę jednak zapewnić, że każde stwierdzone przeze mnie nieprawidłowe działanie, będzie skutkowało zastosowaniem odpowiednich działań i środków zapobiegających takim procederom i zmierzających do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód i strat.działaniem mieszkańca. Jednak nikt nie ma takiej mocy sprawczej, aby ,,pilnować” każdego
Grażyna RadwańskaZgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sokolniki-Las, działki sklasyfikowane jako rodzaj użytku Ls powinny posiadać powierzchnie biologicznie czynną na poziomie 85%, zaś działki sklasyfikowane jako B powinny posiadać powierzchnię biologiczną na poziomie 80%. Starostwo Powiatowe w Zgierzu nie ma kompetencji w kwestii przekształcenia działek leśnych w leśno-budowlane. Jednakże, Starosta Zgierski, jako organ wydający pozwolenie na budowę, powinien dokładnie zbadać przedłożoną dokumentację projektową, w tym zweryfikować jej zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dogłębna weryfikacja dokumentacji przyczyni się do wyeliminowania problemu wycinki drzew.
 
Jeśli chodzi o ochronę starzejącego się drzewostanu, kluczowym podejściem powinna być edukacja społeczna mieszkańców. Poprzez odpowiednie programy edukacyjne i kampanie informacyjne należy podkreślać znaczenie zachowania drzewostanu i konieczność jego ochrony. Ponadto, w celu zwiększenia powierzchni zielonych terenów, należy rozważyć realizację nowych nasadzeń drzew i roślinności na odpowiednio wybranych obszarach. Działania te pomogą w zachowaniu równowagi ekologicznej oraz wzmocnieniu walorów przyrodniczych Sokolnik-Lasu.

8) Infrastruktura drogowa: Czy planujecie Państwo wprowadzenie standardu dwukrotnego wyrównywania dróg z nierównościami, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak utwardzanie polimerami? Jakie inne działania przewidujecie, aby poprawić stan infrastruktury drogowej w gminie?

Marian LemańskiSokolniki-Las to miejscowość w której mamy największą ilość dróg tzw. gruntowych. Staramy się dbać o ich stan w jak najlepszy sposób. Na dzień dzisiejszy, wyrównywanie tych dróg odbywa się raz do roku, w okresie początku wiosny. Zdajemy sobie sprawę, że nie spełnia to wszystkich oczekiwań mieszkańców
Z tego też powodu musimy zastanowić się wspólnie i podjąć decyzję nad dalszym rozwojem ulic w Sokolnikach-Lesie. O możliwych wyjazdach w kierunku Ozorkowa, Łodzi, Zgierza, Strykowa. Budowa wyjazdu S14 na Słowiku będzie również niosła ze sobą nowe możliwości. Nie możemy czekać z założonymi rękami tylko wspólnie nakreślić plan działań i przystąpić do ich realizacji. W ramach Rady Osiedla w ubiegłym roku prowadziliśmy rozmowy i przeglądy wielu skrzyżowań, w celu ustalenia w jaki sposób możemy je poprawić aby lepiej nam wszystkim służyły. Ten temat jest zbyt obszerny abym mógł go w całości rozwinąć w tak krótkim czasie. Opinie mieszkańców są niejednokrotnie również dalekie od siebie. Jedni chcą zachować gruntowy charakter dróg inni mają odmienne zdanie. Będziemy cały czas sukcesywnie działać aby wszystkie najbardziej newralgiczne miejsca utrzymywać w jak najlepszym stanie.
Katarzyna ŁebedowskaW tej sprawię mogę zadeklarować, że dbałość o drogi gminne będzie jednym z moich priorytetów. Oczywistym jest, aby stosować nowoczesne technologie. Ale trzeba pamiętać również, że budżet nie jest z gumy i bez dokładnego oszacowania kosztów, jak i możliwości pozyskania środków zewnętrznych, nie da się dziś na potrzeby wyborów składać pustych obietnic. Ponadto, o konieczność takich działań należy spytać wszystkich mieszkańców. Jak wielu wiadomo, nie wszyscy mieszkańcy Sokolnik -Lasu życzą sobie, aby zbytnio ingerować w naturę (nie wszyscy chcą np. asfaltu na drogach, nie wszyscy chcą chodników z betonu itd.)
Należy wsłuchać się w głos wszystkich mieszkańców. To moje podstawowe credo.
Grażyna RadwańskaW pierwszej kolejności przeprowadzimy analizę stanu dróg w Sokolnikach-Lesie, wykorzystując nowoczesne technologie monitorowania i przeglądów dróg. Następnie, po identyfikacji odcinków wymagających naprawy, podejmiemy decyzję o wyborze odpowiedniej metody remontu lub przebudowy.
Zgodnie z moją wizją, chciałabym, aby Sokolniki-Las zachowały swój charakter mieszkalno-wypoczynkowy. Dlatego też, drogi gruntowe, które stanowią większość sieci ulic w Sokolnikach, powinny pozostać drogami leśnymi o nawierzchni gruntowej.
W przypadku dróg gruntowych, planujemy wprowadzić standard dwukrotnego wyrównywania dróg wraz z ich zagęszczeniem. Każde działanie naprawcze będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi, aby uwzględnić opinie mieszkańców Sokolnik-Lasu
Gdy zajdzie konieczność wykorzystania nowoczesnych technologii utwardzenia gruntu, przeprowadzimy dokładne badania laboratoryjne w celu dobrania odpowiedniej metody wzmocnienia drogi gruntowej. Dobór technologii będzie uwzględniał specyfikę warunków gruntowych oraz atmosferycznych, aby zapewnić trwałość i stabilność nawierzchni. W przypadku gruntów słabonośnych, skonsultujemy się z ekspertami, aby wybrać najodpowiedniejszą metodę wzmocnienia, czy to poprzez stosowanie spoiw hydraulicznych, chemicznych, czy też innych.
Wprowadzenie nowoczesnych technologii naprawy dróg gruntowych będzie zatem oparte na starannej analizie i dobór technologii będzie dostosowany do indywidualnych warunków każdego odcinka drogi.
Chce jeszcze wspomnieć, że żadna ulica o nawierzchni bitumicznej w Sokolnikach -Lesie, nie znalazła się na liście dróg remontowanych lub przebudowywanych w ramach Polskiego Ładu.
Chciałabym podkreślić, że ulice o nawierzchni bitumicznej w Sokolnikach-Lesie, szczególnie ul. Ozorkowska i Kościuszki, wymagają pilnego remontu lub przebudowy ze względu na swój zły stan techniczny oraz duże natężenie ruchu. Te drogi będą miały priorytet w naszych planach remontowych.
 
W ramach budowy nowych odcinków dróg, planujemy także połączyć Sokolniki-Las oraz Aleksandrę drogą poprowadzoną przez obszar leśny, co poprawi komunikację i dostępność terenów dla mieszkańców obu miejscowości.

9) Rozwój turystyczny i rekreacyjny: Jakie są Państwa plany dotyczące utworzenia w Sokolnikach Lesie uzdrowiska klimatycznego oraz rozbudowy parku przy rondzie? Jakie źródła finansowania tych projektów zostały zidentyfikowane i kiedy planowane są pierwsze działania w tych obszarach?

Marian LemańskiW tym roku rozpoczynamy prace związane z dalszą przebudową parku przy rondzie, planujemy również zwiększanie infrastruktury służącej rowerzystom. Otrzymaliśmy na to środki zewnętrzne w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz LGD Polcentrum. Dla dalszej kontynuacji tych zamierzeń będziemy poszukiwać dalszych form wsparcia naszych zamierzeń.

Co do planów związanych z uzdrowiskiem, moim zdaniem wymaga to szerokiej dyskusji społecznej osób związanych z tym terenem.

Na początek proponuję abyśmy wspólnie, przeprowadzili akcję, która pozwoli nam wszystkim dowiedzieć się, jakie wady i zalety będzie niosła ze sobą taka zmiana.

Moim marzeniem jest aby Sokolniki-Las były miejscem do którego chętnie wracają nie tylko mieszkańcy na stałe zamieszkujący tę malowniczą miejscowość, ale również znajdą tutaj coś dla siebie inni mieszkańcy naszej gminy i okolic. Ale musi być to wszystko w pewien sposób zrównoważone. Nie możemy dopuścić do sytuacji, aby mieszkańcy Sokolnik-Lasu po powrocie do domu czuli się nie komfortowo z powodu zbyt licznie odwiedzających ich miejscowość „turystów”. Dlatego jak wspomniałem w odpowiedziach na wcześniejsze pytania dotyczące moich zamierzeń, musimy skierować swoje działania na miejscach, które skoncentrują wokół siebie mieszkańców i przyjezdnych.
Mam tutaj na myśli staw, park przy rondzie, plac targowy tzw. kostkę. To te miejsca mają tętnić życiem i przyciągać okolicznych mieszkańców. Pamiętamy również o funkcjonujących placach zabaw i wspieramy je w ramach naszych możliwości.
Katarzyna ŁebedowskaSzanowni Państwo, mieszkańcom jak wiem, potrzeba zarówno rozbudowy parku przy rondzie, jak i zadaszenia trybun w Sierpowie. Mówię zawsze, że pieniądze samorządowe trzeba dzielić równo i kilka razy oglądać każdą złotówkę, zanim ją się wyda – tak zarządzaliśmy w powiecie i tak zamierzam zarządzać w gminie (oczywiście jeśli dane mi będzie zostać Wójtem). Obecnie rządzący gminą zmarnowali o wiele większe pieniądze podatnika. Nie wiem dlaczego dokonano zakupu starego, rozpadającego się budynku w Modlnej od Kółka Rolniczego w likwidacji.
Wydatkowano z publicznych pieniędzy około 250.000 zł a drugie tyle lub może więcej, będzie trzeba wydać na zburzenie tej rudery. Kto jest powiązany z tym Kółkiem Rolniczym, proszę sobie sprawdzić w wyszukiwarkach internetowych, nie chciałabym podsycać złych emocji opinii publicznej. Jestem za rozbudową parku przy rondzie, ale również za realizacją inwestycji we wszystkich miejscowościach gminy Ozorków.
Grażyna RadwańskaW kwestii uzdrowiska klimatycznego uważam, że decyzja nie powinna być podejmowana jedynie przez Urząd Gminy, lecz głównie przez mieszkańców Sokolnik-Lasu, ponieważ to właśnie oni będą mieli największy wpływ na taką inwestycję.
W kwestii potencjalnego uzdrowiska klimatycznego, istnieją zarówno plusy, jak i minusy, które należy uwzględnić zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Plusy:
 
Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców: Uzdrowisko klimatyczne może przynieść korzyści dla zdrowia mieszkańców, szczególnie osób cierpiących na różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego lub alergie, poprzez korzystanie z naturalnych terapii klimatycznych.
 
Rozwój turystyki zdrowotnej: Utworzenie uzdrowiska może przyciągnąć turystów poszukujących zdrowego stylu życia i wypoczynku. To z kolei może generować dodatkowe przychody dla lokalnej społeczności oraz wspierać rozwój infrastruktury turystycznej.
 
Kreowanie nowych miejsc pracy: Utworzenie uzdrowiska może prowadzić do powstania nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w samym uzdrowisku, jak i pośrednio w sektorze usługowym i turystycznym.
 
Minusy:
 
Koszty inwestycji: Budowa i utrzymanie uzdrowiska klimatycznego wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą obciążyć budżet Gminy i jej mieszkańców.
 
Konieczność spełnienia restrykcyjnych norm i regulacji: Utworzenie uzdrowiska wiąże się z koniecznością spełnienia restrykcyjnych norm i regulacji dotyczących ochrony środowiska, higieny i bezpieczeństwa, co może wymagać dodatkowych nakładów finansowych i czasu.
 
Potencjalne konflikty z lokalną społecznością: Decyzja o utworzeniu uzdrowiska może spotkać się z opozycją ze strony niektórych mieszkańców, którzy obawiają się negatywnych skutków dla lokalnego środowiska, infrastruktury czy spokojności życia.
 
Podsumowując, przed podjęciem decyzji o utworzeniu uzdrowiska klimatycznego, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy, uwzględniającej zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia związane z obowiązującym prawem oraz oczekiwaniami społeczności lokalnej. Dlatego też konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz analizy społeczno-ekonomiczne, aby uwzględnić opinie i potrzeby społeczności lokalnej.
 
Natomiast, jeśli chodzi o rewitalizację parku przy rondzie, chciałabym zaznaczyć, że pozyskano już środki zewnętrzne na ten cel. Niestety, z powodu nieumiejętnego gospodarowania budżetem Gminy, nie doszło do przesunięcia środków finansowych  w odpowiedni sposób, co doprowadziło do unieważnienia przetargu – nie dokonano przesunięcia środków finansowych w budżecie – około 13 tysięcy złotych. W mojej ocenie, kwota, którą Gmina Ozorków musiałaby dołożyć, jest niewielka w porównaniu do korzyści płynących z tej inwestycji.
 
Zarówno utworzenie uzdrowiska klimatycznego, rozbudowa parku przy rondzie, jak i inne inwestycje, nie tylko w Sokolnikach-Lesie, ale także na terenie całej Gminy Ozorków, wymagają utworzenia specjalistycznej grupy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Taka grupa pomoże w efektywnym pozyskiwaniu środków na realizację projektów i lepszym wykorzystaniu dostępnych funduszy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za poświęcony czas na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi i życzymy spokojnych ostatnich dni kampanii.

Drodzy mieszkańcy Sokolnik i okolic, mamy nadzieję, że te odpowiedzi pomogą Was mądrze dysponować swoim głosem na stanowisko wójta oraz na radnych, których wprowadzają.